Tin tức hoạt động

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cấp cơ sở 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 được thành lập theo quyết định số 1179/QĐ-ĐHYHN ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm...

Tin tức khoa học và công nghệ

Tham gia viết luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

Căn cứ Quyết định định 501/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức các diễn đàn khoa học thường niên để tiếp nhận các ý kiến tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách của nhà nước. Trong năm 2021, Viện Hàn...