Theo công văn số: 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “Hỗ...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp...

Với mục tiêu phát huy vai trò tri thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí...

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội và được sự đồng ý...

Theo công văn số 877/K2ĐT-KHCN, ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo về việc xét tặng giải thưởng Kovalevskaia...