Thực hiện chức năng quản lý các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng do các đơn vị và cá nhân thuộc/trực thuộc Trường Đại...

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thành lâp theo quyết định số 7033/QĐ - ĐHYHN ngày...

  Ngày 06/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN về việc thành lập Hội đồng Đạo...

Ngày 28/3/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định ban hành Quy chế Công nhận và Quản lý hoạt động Sáng...

Ngày 05 tháng 03 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ký quyết định ban hành Quy trình hỗ trợ xuất bản bài...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Y Hà Nội và đơn vị cấp...