CẬP NHẬT THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ

 

Ngày 06/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây).
Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được công nhận và được cấp mã số bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
- Mã số do Bộ Y tế Việt Nam cấp: IRB-VN01.001
- Mã số do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cấp: IRB00003121 gia hạn đến ngày
22/8/2021
- Mã số do Cục Bảo vệ người tham gia nghiên cứu, Hoa Kỳ cấp : FW A00004148 gia hạn đến ngày 22/8/2023
 
Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin thông qua khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu xin xem
chi tiết dưới đây:
1. Hướng dẫn lập hồ sơ, quy trình xét duyệt, lệ phí xét duyệt (xem chi tiết tại đây)
2. Các Biểu mẫu đính kèm (xem chi tiết tại đây)
Hướng dẫn và Biểu mẫu cập nhật được áp dụng từ ngày 01/01/2019.
Xin trân trọng thông báo!
Bình luận
Tin khác