Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cấp cơ sở 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 được thành lập theo quyết định số 1179/QĐ-ĐHYHN ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký năm 2021 và nghe ứng viên trình bày báo cáo tổng quan. Danh sách đăng ký xét duyệt tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội gồm ứng viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và cán bộ giảng viên đăng ký thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế, danh sách này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội theo quy định.

Căn cứ báo cáo kiểm phiếu và biên bản các vòng họp của Hội đồng, các ứng viên có tên dưới đây được công nhận đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

 

Bình luận
Tin khác