Quy chế Công nhận và Quản lý hoạt động Sáng kiến

Ngày 28/3/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định ban hành Quy chế Công nhận và Quản lý hoạt động Sáng kiến tại Trường Đại học Y Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến gửi trước ngày 28/3/2019 sẽ được xét áp dụng theo hướng dẫn tại quyết định số 175/QĐ-DHYHN ngày 31/01/2018, những hồ sơ gửi từ ngày 28/3/2019 sẽ được xét áp dụng theo Quy chế mới ban hành.

Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, đơn vị thường trực của Hội đồng Thẩm định Sáng kiến, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến trong suốt năm học. Những hồ sơ được gửi trước ngày 01/6/2019 sẽ có kết quả xét duyệt để sử dụng cho công tác tổng kết năm học 2018-2019.   

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, P320b, Nhà A1, điện thoại: 098 890 7119  

Xin mời xem quy chế và biểu mẫu tại đây. 

Bình luận
Tin khác