Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thành lâp theo quyết định số 7033/QĐ - ĐHYHN ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Theo Điều lệ Trường Đại học, Hội đồng đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng. Quyết định thành lập Hội đồng, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng, Quyết định thành lập Tổ giúp việc xin mời xem tại đây: QĐ7033QĐ08QĐ09.

Đồng thời, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo các đơn vị, bộ môn trong toàn trường Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng (xem tại đây) để các đơn vị biết và thực hiện.
 
Các đơn vị có nội dung hoạt động cần thông qua ý kiến của Hội đồng Khoa học - Đào tạo, xin mời liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, P320, Nhà A1; điện thoại: 098 890 7119, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn
Bình luận
Tin khác