Quy định về đăng ký thử nghiệm lâm sàng trên clinicaltrials.gov

Thực hiện chức năng quản lý các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng do các đơn vị và cá nhân thuộc/trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3001/QĐ-ĐHYHN ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc giao đơn vị đầu mối quản trị tài khoản PRS trên hệ thống đăng ký nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Hoa Kỳ tại trang web https://clinicaltrials.gov/ (tải Quyết định tại đây),

Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị đơn vị, bộ môn, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đăng ký thử nghiệm lâm sàng trên hệ thống https://clinicaltrials.gov/ thông qua tài khoản quản trị của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tất cả các thử nghiệm lâm sàng thuộc/trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội đều phải được đăng ký trên Hệ thống này. Chủ nhiệm đề tài/Nghiên cứu viên chính của thử nghiệm lâm sàng có trách nhiệm liên hệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thư ký chuyên môn liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ.

Cán bộ liên hệ của Phòng QL.KHCN: Ths. Hoàng Yến, phòng 426, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, email: yenhoang@hmu.edu.vn.

Bình luận
Tin khác